Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul suprem de conducere a UNITER şi se convoacă anual de către Preşedinte sau Senat. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Adunarea Generală se convoacă în sesiune specială o dată la 4 (patru) ani pentru alegerea conducerii.

ART.7. DIN STATUT

 1. Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa/cu reprezentarea a cel puţin jumătate plus 1 din numărul total al membrilor cu drept de vot şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi/reprezentaţi. Prin reprezentare se înţelege exprimarea voinţei (votului) prin reprezentant/delegat, precum şi manifestarea de voinţă (votul) în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale exprimată şi de la distanţă şi comunicată în orice modalitate care asigură dovada, inclusiv prin poştă electronică.

 1. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul menţionat la aliniatul 1, se convoacă o nouă Adunare Generală care va putea delibera şi hotărî pe baza a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Poate fi realizată o singură convocare, arătându-se menţiunile de mai sus.

 1. Delegaţii trebuie să fie membri UNITER şi vor fi aleşi în cadrul colectivelor teatrale astfel încât, pe cât posibil, toate profesiile din activitatea teatrală să fie reprezentate proporţional.

 1. Membrii UNITER care nu fac parte din colectivele teatrale, pot de asemenea să desemneze delegaţi. Norma de reprezentare va fi stabilită de Senatul UNITER. Dispoziţia este de recomandare.

 1. Votul poate fi exprimat prin corespondenţă. Persoana care îşi exprimă votul expres prin corespondenţă (poştă, poştă electronică) se consideră prezentă la Adunarea Generală.

 1. Convocarea Adunării Generale se realizează cu cel puţin 30 de zile înainte, prin publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi/sau prin afişare pe site-ul UNITER.

 1. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, a actului constitutiv şi Statutului sunt obligatorii pentru membri, chiar dacă nu au luat parte la Adunarea Generală şi chiar dacă ar fi votat împotrivă.

ART.8. DIN STATUT

 1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

  1. dezbate şi hotărăşte asupra activităţii UNITER şi adoptă linii directoare privind activitatea acesteia;

  2. stabileşte strategia şi obiectivele principale ale activităţii UNITER pentru perioada următoare;

  3. face propuneri autorităţilor în drept în vederea reglementării unor probleme legate de activitatea UNITER;

  4. modifică Statutul;

  5. numai Adunarea Generală poate proceda la desfiinţare UNITER prin votul a 2/3 din membrii UNITER

  6. aprobă Situaţiile financiare anuale, Bilanţul contabil, Bugetul de venituri şi cheltuieli, etc.;

  7. alege prin vot, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, pe o perioadă de 4 ani, dintre membri UNITER – Preşedintele, Vicepreşedintele executiv (propus de Preşedinte) şi ceilalţi 13 membri titulari ai Senatului, împreună cu un număr de 4 membri supleanţi, în ordinea numărului de voturi dobândite, precum şi cei 2 membri ai Comisiei de Cenzori. Preşedintele şi Vicepreşedintele executiv fac de drept parte din Senat.

Alegerea Preşedintelui se face pe bază de candidatură, implicând prezentarea unui Program propriu de dezvoltare a UNITER şi propuneri concrete pentru aplicarea sa în practică. Candidaturile şi Programele candidaţilor vor fi depuse cu 2 luni înainte de Adunarea Generală de Alegeri, la secretariatul UNITER.

Numărul de mandate al preşedintelui şi vicepreşedintelui executiv nu este limitat.

Preşedintele trebuie să fie membru UNITER, să fie o personalitate marcantă a lumii teatrale cu o vechime de minim 10 ani ca membru UNITER şi să fi îndeplinit o funcţie de conducere în structurile sau proiectele UNITER.

  1. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.