Consiliul director/Senatul UNITER

Conform Statutului UNITER actualizat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale din 29 septembrie 2014:

ART.9.

(1)   Senatul este organul de coordonare a activităţii UNITER.

(2)   Senatul UNITER este format din 15 membri plini şi 4 supleanţi, care trebuie să  cuprindă, în mod obligatoriu, toate profesiunile artistice care constituie structura UNITER.

(3)   Preşedintele şi vicepreşedintele executiv fac parte de drept din cei 15 membri plini ai Senatului. Preşedintele are drept de veto. Ceilalţi 13 membri ai senatului, precum şi cei 4 membri supleanţi ai Senatului UNITER sunt aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani, după alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui executiv.

(4)   În cazul în care se creează locuri vacante în Senat, acestea vor fi ocupate de supleanţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.

(5)   Lucrările Senatului sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedintele executiv, care asigură şi secretariatul Senatului.

ART.10.

(1)   Senatul se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, precum şi în cazul în care este convocat de Preşedinte sau de cel puţin 3 membri ai Senatului şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi şi/sau pe baza comunicării deciziilor prin e-mail sau prin poştă.

(2)   În cazul în care un membru al Senatului lipseşte nemotivat la 3 şedinţe consecutive poate fi înlocuit prin Hotărârea Senatului de membrul supleant cu cel mai mare număr de voturi, care devine membru plin.

 

ART.11. Senatul asigură realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei, exercitând următoarele  atribuţii:

a) stabileşte strategia generală şi  programele UNITER;

b) analizează şi aprobă programele, proiectele şi activităţile UNITER;

c) analizează periodic activitatea UNITER şi recomandă măsurile de îmbunătăţire a acesteia;

d) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada anterioară, Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Bilanţul Contabil, Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

e) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor UNITER potrivit Statutului şi normelor legale în vigoare;

f) acordă premiile „Pentru întreaga activitate” şi „De excelenţă”;

g) conferă calitatea de „Membru de onoare al UNITER”;

h) aprobă acordarea de burse, premii şi ajutoare pentru membrii UNITER (prin comisii specializate);

i) alege din rândul membrilor său Comisia de disciplină, formată din 3 membri şi Comisia de validare a calităţii de membru UNITER, formată din 5 membri;

j) aprobă situaţiile financiare anuale, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

k) aprobă organigrama şi strategia de personal a asociaţiei;

l) înfiinţează, desfiinţează sau transformă, la propunerea Preşedintelui, unităţi cu caracter economic;

m) îndeplineşte atribuţiile legale ale angajatorului referitoare la stabilirea nivelului salarizării Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui;

n) propune modificarea Statutului şi îl supune aprobării Adunării Generale;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut;

p) stabileşte prin vot cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei;

q)aprobă înfiinţarea de filiale sau de societăţi comerciale, respectiv participarea la înfiinţarea de societăţi comerciale.