ANUNŢ / CONVOCATOR privind Adunarea Generală a Membrilor UNITER pentru realegerea organelor de conducere şi descărcarea de gestiune

Asociația UNITER convoacă Adunarea Generală a membrilor săi pentru realegerea organelor de conducere în data de 11 aprilie 2022 (luni)

ANUNŢ / CONVOCATOR privind Adunarea Generală a Membrilor UNITER pentru realegerea organelor de conducere şi descărcarea de gestiune

1) Asociația UNITER convoacă Adunarea Generală a membrilor săi pentru realegerea organelor de conducere în data de 11 aprilie 2022 (luni).

2) Ordinea de zi a Adunării Generale de Alegeri va cuprinde:

• aprobarea bilanţului financiar contabil pe anul 2021 şi descărcarea de gestiune;
• prezentarea Dării de seamă asupra activităţii UNITER din perioada septembrie 2018 – februarie 2022;
• descărcarea de gestiune a actualei conduceri;
• raportul Comisiei de Cenzori;
• alegerea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui (propus de candidatul la preşedinţie), a Consiliului Director / Senatului, a Comisiei de Disciplină şi a Comisiei de Cenzori;
• propuneri de modificare a Statutului UNITER.

3) Conform Statutului UNITER, ART.8, aliniatul (1), litera g:

Adunarea Generală are următoarele atribuţii: alege prin vot, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii Asociației UNITER – Preşedintele, Vicepreşedintele executiv (propus de Preşedinte) şi ceilalţi 13 membri titulari ai Consiliului director, împreună cu un număr de 4 membri supleanţi, în ordinea numărului de voturi dobândite, precum şi cei 2 membri ai Comisiei de Cenzori. Preşedintele şi Vicepreşedintele executiv fac de drept parte din Consiliul director.

Alegerea Preşedintelui se face pe bază de candidatură, dintre membrii marcanți ai Asociației UNITER, implicând prezentarea unui Program propriu de dezvoltare a Asociației UNITER şi propuneri concrete pentru aplicarea sa în practică. Candidaturile şi Programele candidaţilor vor fi depuse cu 2 luni înainte de Adunarea Generală de Alegeri, la secretariatul Asociației UNITER.

Numărul de mandate al preşedintelui şi vicepreşedintelui executiv nu este limitat.

Preşedintele trebuie să fie membru al Asociației UNITER, să fie o personalitate marcantă a lumii teatrale cu o vechime de minim 10 ani ca membru al Asociației UNITER şi să fi îndeplinit o funcţie de conducere în structurile sau proiectele Asociației UNITER.”

Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al UNITER trebuie înregistrate la Secretariatul UNITER (strada George Enescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti) cu două luni înainte de data Adunării Generale de Alegeri. În consecinţă, termenul limită de înscriere a candidaturilor la funcţia de preşedinte al UNITER este 11 februarie 2022, ora 16:00. Dosarele conţinând Programele Candidaţilor şi dovada îndeplinirii cerinţelor de candidatură pot fi trimise prin poştă, prin email sau înregistrate direct la Secretariatul UNITER.

Membrii UNITER vor putea consulta dosarele de candidatură depuse începând cu data de 15 martie 2022.

4) La Adunarea Generală pot participa toţi membrii UNITER care au plătit cotizaţia la zi (prin sintagma „cotizație la zi” se înțelege că membrul UNITER trebuie să aibă plătită cotizația cel puțin până la data de 30 septembrie 2021, așa cum rezultă art.21, aliniatul (4)), termenul limită de acoperire a acestei obligaţii fiind 31 martie 2022.

Dispoziţiile art. 7 din Statut sunt aplicabile.

Extras din Statut:
ART.7

(1) Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa/cu reprezentarea a cel puţin jumătate plus 1 din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenți, considerați prezenți prin votul transmis sau reprezentați şi ia hotărâri cu majoritatea simplă (50+1), a celor prezenţi/reprezentaţi, dacă statutul nu prevede altfel. Prin reprezentare se înţelege exprimarea voinţei (votului) prin reprezentant/delegat, precum şi manifestarea de voinţă (votul) în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale exprimată şi de la distanţă şi comunicată în orice modalitate care asigură dovada, inclusiv prin poştă electronică.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul menţionat la aliniatul 1, o nouă Adunare Generală, care poate fi convocată chiar pentru aceeași zi, va putea delibera şi hotărî pe baza a cel puţin 50+1 din numărul membrilor prezenţi. Poate fi realizată și o singură convocare, arătându-se menţiunile de mai sus.

(3) Votul poate fi exprimat și prin delegat cu mandat scris. Mandatul se consideră valabil acordat sub semnatură privată, până la proba contrară. Delegaţii trebuie să fie membri ai Asociației UNITER şi vor fi desemnați, de regulă, din cadrul colectivelor teatrale.

(4) Membrii Asociației UNITER care nu fac parte din colective teatrale, pot de asemenea să desemneze delegaţi.

(5) Votul poate fi exprimat și prin corespondenţă. Persoana care îşi exprimă votul expres prin corespondenţă (poştă, poştă electronică) sau prin delegat, se consideră prezentă în Adunarea Generală.

(6) Convocarea Adunării Generale se realizează cu cel puţin 30 de zile înainte, prin publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi/sau prin afişare pe site-ul Asociației UNITER.

(7) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, a actului constitutiv şi Statutului sunt obligatorii pentru membri, chiar dacă nu au luat parte la Adunarea Generală şi chiar dacă ar fi votat împotrivă.

(8) Bilanțul se publică pe site-ul Asociației UNITER și se comunică membrilor în extras. Aprobarea bilanțului și a rapoartelor conexe și descarcarea de gestiune este valabil aprobată de Adunarea Generala prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot care își exprimă votul până la data limită de aprobare arătată pe site și/sau prin comunicările transmise. Prevederile art. 7 alin. (7) sunt aplicabile.

5) Eventuale propuneri de modificare a Statutului vor fi afişate pe site-ul oficial al UNITER până cel târziu la 31.03.2022.

6) Votul prin corespondenţă se va transmite valabil la următoarea adresă:

– Strada George Enescu nr. 2 – 4, sector 1, București, 010305, fax: (004) 021 315 00 48, e-mail: office@uniter.ro / simona@uniter.ro / pamela@uniter.ro.

UNITER
10 ianuarie 2022
pentru conformitate,
Vicepreşedinte Aura Corbeanu
Avocat Valentina Topor