Legea 8/2006 Membrii pensionari

privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

 

Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, ai căror beneficiari pot obține indemnizația în baza legii nr.8 / 2006, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

Uniunea Scriitorilor din România;

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Uniunea Teatrală din România;

Uniunea Cineaștilor din România;

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

Uniunea Arhitecților din România.

 

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU BENEFICIARII / POTENȚIALII BENEFICIARI AI DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA NR.8 / 2006

(STIPULATE ÎN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII)

Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr.246/2005 şi care:

 1. sunt cetăţeni români, străini sau apatrizi;
 2. au domiciliul sau reşedinţa în România, sau, după caz  în străinătate.

Categoriile de pensionari ai sistemului public de pensii prevăzuţi de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. pensionarii pentru limită de vârstă;
 2. pensionarii cu pensie anticipată şi anticipată parţială;
 3. pensionarii de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate;
 4. pensionarii de urmaş.

Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzută de lege reprezintă 50% din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

Cuantumul indemnizației se modifică ori de cîte ori se modifică pensia titularului ca urmare a modificării valorii punctului de pensie

Indemnizaţia lunară nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată în temeiul Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.

Când încetează plata indemnizației prevăzută de legea specială?

Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei lunare;
 • beneficiarul îşi pierde calitatea de membru al uniunii de creatori;
 • beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţia lunară se plăteşte de către celălalt stat.
 • titularul beneficiază de indemnizaţia de merit în temeiul Legii nr.118/2002;

Uniunile de creatori legal constituite au obligaţia să anunţe în scris casele teritoriale de pensii ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plăţii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

În prezent (mai 2020), 669 de membri UNITER beneficiază de această pensie specială.